ඔබගේ ව්‍යාපාරයටත් සාර්ථක වෙබ් අඩවියක්.

ඔබ දැන සිටියාද?

**අනෙකුත් සියලුම ප්‍රාචාරණ මාධ්‍යයන්ට වඩා ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමයෙන් වෙබ් අඩවියක් හරහා ව්‍යාපාරය පහසුවෙන් කර ගත හැකි බව,

*ඔබගේ ව්‍යාපාරය කවර මට්ටමක පැවතියද එහි ගුණාත්මක බව හා විශ්වාසනීය බව වැඩි බව,

*බොහෝ පිරිසක් Google හරහා ඔවුන්ගේ විවිධ වු අවශ්‍යතා සදහා සෙවීම් කරන බව,

*ජංගම දුරකථන හරහා කරන සෙවීම් දිනෙන් දින ඉතා ඉහළ යන බව,

වෙබ් අඩවි නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයේ වසර 12ට වැඩි පළපුරුද්දක් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සම්මාන ලාභි ආයතනයක් ලෙස webdesigner.lk අප කණ්ඩායම වෙබ් අඩවි හාරසීයයකට වැඩියෙන් නිර්මාණය කර ඇත.

හිමිකරුවන් එහි වාසි අත්විදිමින් සිටි. ඔබගේ ව්‍යාපාරය කුමක් වුවත් කවර මට්ටමක පැවතියත් ව්‍යාපාරය සාර්ථක කර ගැනීමට මෙන්ම ප්‍රතිලාභ උපරිමයෙන් ලබාගැනීමට ගුණාත්මක හා ආකර්ෂණීය වෙබ් අඩවි නිර්මාණයක් උසස් තත්ත්වයෙන් අනර්ඝ නිමාවකින් ලබාදීමට අප සුදානම්.

Read more
web-design-sri-lanka-Completed-Websites

Completed Websites

web-design-sri-lanka-contact

Contact us

web-design-sri-lanka-founder

Yasas Kodagoda

Founder / CEO
Managing Director

ecommerce

Years Of Experience

Websites Launched

Social Media Campaigns

Search Engine Optimization

නිම කරන ලද වෙබ් අඩවි

අප විසින් මේ වනවිට වෙබ් අඩවි 400 කට වඩා සාර්ථකව නිමකර ඇත.
Contact Us

Feel free to contact us for your services.

077 299 5240

Business Packages

Web Design Sri Lanka

STARTER

Static Web Development
 • 05-06 Static Pages
 • Hand coded professional website design and development 5 - 6 Pages
 • .com/.lk Domain Name
 • Responsive Website
 • SEO Friendly Design & Development
 • 02 GB Hosting Space (Unlimited Bandwidth)
 • Gallery/Contact Page
 • Facebook fan page/ Google map integration
 • Professional & Inspiring Design
 • Content Management System for single page
 • Live chat
 • Advanced visitor reporting (Google analytics)
077 299 5240

BUSINESS

Static Web Development
 • 10 Static Pages
 • Hand coded professional website design and development 5 - 6 Pages
 • SEO Friendly Design & Development
 • .com/.lk Domain Name
 • Responsive Website
 • 05 GB Hosting Space (Unlimited Bandwidth)
 • Gallery/Contact Page
 • Facebook fan page/ Google map integration
 • Professional & Inspiring Design
 • Content Management System for single page
 • Advanced visitor reporting (Google analytics)
 • Live chat
077 299 5240

CUSTOM

Dynamic Web Development
Best
 • Hand coded professional website design and development based on custom requirement
 • .com/.lk Domain Name
 • Responsive Website
 • 10 GB Hosting Space (Unlimited Bandwidth)
 • Gallery/Contact Page
 • Facebook fan page/ Google map integration
 • Professional & Inspiring Design
 • Content Management System for single page
 • Advanced visitor reporting (Google analytics)
 • Live chat
077 299 5240

E-Commerce Packages

Web Design Sri Lanka

STARTER

Static Web Development
 • Hand coded professional website design and development
 • Admin panel / Control Panel / CMS custom development
 • Full-featured online store
 • User login
 • E-commerce shopping cart
 • Add to cart button / Add to Wish List
 • Secure & Flexible Checkout System
 • Product Management System - Unlimited
 • Product details / Images / Content / Category / Price / Availability / Brands
 • Category Management System - Unlimited
 • Order Management System - Unlimited
 • .com/.lk Domain Name
 • Responsive Website
 • 05 GB Hosting Space (Unlimited Bandwidth)
 • Facebook/Map Integration
 • Live chat
077 299 5240

BUSINESS

Static Web Development
 • Hand coded professional website design and development
 • Admin panel / Control Panel / CMS custom development
 • Full-featured online store
 • User login
 • E-commerce shopping cart
 • Add to cart button / Add to Wish List
 • Secure & Flexible Checkout System
 • Payment gateway Installation(Accept online payments)
 • Website control admin panel (content management system) - CMS
 • Product Management System - Unlimited
 • Product details / Images / Content / Category / Price / Availability / Brands
 • Category Management System - Unlimited
 • Order Management System - Unlimited
 • User management system
 • Creating and posting of advertisements and promotional banners
 • .com/.lk Domain Name
 • Responsive Website
 • 05 GB Hosting Space (Unlimited Bandwidth)
 • Facebook/Map Integration
 • Live chat
077 299 5240

CORPORATE

Dynamic Web Development
Best
 • Hand coded professional website design and development
 • Admin panel / Control Panel / CMS custom development
 • Full-featured online store
 • User login
 • E-commerce shopping cart
 • Add to cart button / Add to Wish List
 • Secure & Flexible Checkout System
 • Payment gateway Installation(Accept online payments)
 • SMS gateway Installation(Send automated SMS)
 • Discounts and gift cards
 • Ratings and Reviews
 • Coupons
 • Facebook / Google login for customers
 • Website control admin panel (content management system) - CMS
 • Product Management System - Unlimited Product details / Images / Content / Category / Price Availability / Brands Product details / Images / Content / Category / Price / Availability / Brands
...
 • Category Management System - Unlimited
 • User management system
 • Order Management System - Unlimited
 • Stock Management System - STN, GRN, Stock Balance
 • Stock Balance
 • Good Received Notes
 • Stock Transfer Notes
 • Returns
 • City based courier charges
 • Suppliers
 • Employees
 • Stock Sites
 • Stock Overview
 • Store Management System - Unlimited
 • Creating and posting of advertisements and promotional banners
 • .com/.lk Domain Name
 • Responsive Website
 • 05 GB Hosting Space (Unlimited Bandwidth)
 • Facebook/Map Integration
 • Live chat
077 299 5240
077 299 5240